Tuyển cộng tác viên triển khai hệ thống ERP3S, chiết khấu hoa hồng cao! Liên hệ sales@3stone.vn

automation

Kỳ họp lần thứ i ban thường vụ hội tự động hóa việt nam

Rate this Entry
Cuộc họp tập trung bàn về việc kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức, phát triển Hội, bàn về việc triển khai các nhiệm vụ trước mắt và phương hướng hoạt động lâu dài của Hội.

Cụ thể Ban Thường vụ (BTV) đã thảo luận về việc cơ cấu tổ chức Ban lãnh đạo Hội, thống nhất thành lập các ban chuyên môn và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, thống nhất danh sách Ban Chấp hành và Ban thường vụ Hội. Đồng thời Ban thường vụ cũng đã thống nhất triển khai các việc cần làm ngay, gồm: Tái lập Chi hội Cần Thơ; bàn giao nhiệm kỳ III và nhiệm kỳ IV; tổ chức lại Tạp Chí Tự động hóa ngày nay; xuất bản kỷ yếu Tự động hóa, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại; triển khai hội nghị VCCA 2015,…
Đối với các nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, Ban Thường vụ Hội thống nhất đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Hội; phát triển Hội viên và đẩy mạnh hoạt động gắn kết, hỗ trợ hai chiều giữa Hội và Hội viên; đẩy mạnh triển khai các dự án, đề tài về KHCN để khai thác tiềm năng các nhà khoa học của Hội và tạo nguồn thu cho Hội.


Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đã thống nhất chốt lại các nội dung sau: Hội sẽ thành lập 5 ban chuyên môn gồm: Ban tổ chức phát triển Hội; Ban đối ngoại, xúc tiến thương mại, truyền thông; Ban Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Ban Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Ban Kinh tế và Kế hoạch đầu tư. Đối với các Ban thuộc Hội, chủ tịch Nguyễn Quân đề nghị Hội ra quyết định thành lập các Ban và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn cho các Ban. Trên cơ sở các Ban, Trưởng Ban cần chọn lọc đưa các thành viên Ban chấp hành vào hoạt động trong các ban, không để bất cứ thành viên nào không được bố trí vào ban nào, không được giao việc. Đối với tổ chức Hội, đồng chí Nguyễn Quân cũng cho rằng cần có 1 Ban thường trực để trực tiếp điều hành , xử lý các công việc cùng Văn phòng Hội.


Cuối cùng, chủ tịch Nguyễn Quân đề nghị Hội cần trình lên Cơ quan Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam về kết quả đại hội lần thứ IV, kết quả Bầu nhân sự. Đồng thời, Hội cần ra Nghị quyết số 1 của Thường vụ Hội, xây dựng quy chế Hoạt động Hội.


Nguồn: Số 165 (11/2014) – Tạp chí Tự động hóa ngày nay
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments